Algemene Voorwaarden

Artikel 1: toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle door Podologie Tiel, gevestigd te Kerk-Avezaath, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11059158, gedane aanbiedingen en alle door Podologie Tiel aangegane overeenkomsten, van welke aard dan ook, alsmede overeenkomsten tot het ondergaan van een podologie-, podoposturale- of triggerpointbehandeling, behoudens voor zover uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. De persoon of rechtspersoon die aan Podologie Tiel opdracht verleent tot het leveren van zaken en of het verrichten van diensten wordt in onderstaand aangeduid met ‘wederpartij’.
3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij van Podologie Tiel wordt in alle gevallen en uitdrukkelijk van de hand gewezen, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding daarvan door Podologie Tiel.
4. Indien tussen Podologie Tiel en de wederpartij eenmaal onder toepasselijkheid van deze voorwaarden is gecontracteerd, dan zijn deze voorwaarden ook op latere transacties onverkort van toepassing, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking.

Artikel 2: Offertes en prijslijsten
1. Alle door Podologie Tiel uitgebrachte offertes hebben een geldigheidsduur van 1 maand na dagtekening, tenzij op de offerte een andere geldigheidsduur is vermeld.
2. Alle in de offertes van Podologie Tiel opgenomen levertijden zijn gebaseerd op een zo zorgvuldig en nauwkeurig mogelijke schatting. Daaraan kan de wederpartij nochtans geen rechten ontlenen.
3. Alle in de offertes van Podologie Tiel opgenomen prijzen luiden in Euro (€), zijn exclusief BTW en zijn gebaseerd op productie binnen normale werktijden.
4. Alle in de prijslijsten van Podologie Tiel opgenomen prijzen zijn indicatief, luiden in Euro (€) en zijn exclusief BTW. Deze prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast.

Artikel 3: Opdrachtbevestigingen
1. Alle aan Podologie Tiel verstrekte opdrachten zullen door Podologie Tiel schriftelijk worden bevestigd door middel van een opdrachtbevestiging. Deze opdrachtbevestiging zal aan de wederpartij worden gezonden op het door de wederpartij opgegeven post- en of emailadres. In deze opdrachtbevestiging zullen zijn opgenomen specificaties ten aanzien van de door Podologie Tiel te leveren zaken en of te verrichten diensten. In deze opdrachtbevestiging zal tevens worden vermeld de door Podologie Tiel in rekening te brengen prijs.
2. De wederpartij verplicht zich om afwijkingen van de opdrachtbevestigingen ten opzichte van de aan Podologie Tiel verleende opdracht binnen 3 werkdagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging te melden bij Podologie Tiel, bij gebreke waarvan de opdrachtbevestiging als bindend geldt.

Artikel 4: Prijswijzigingen
1. Indien na het uitbrengen van een offerte of na het verlenen van een opdracht aan Podologie Tiel sprake zal zijn van een verhoging van lonen, sociale lasten, belastingen, invoerrechten, algemene grondstofprijzen e.d. buiten de invloed van Podologie Tiel om, dan is Podologie Tiel gerechtigd om de door Podologie Tiel te hanteren prijzen dienovereenkomstig te verhogen. Partijen komen overeen dat de alsdan door Podologie Tiel te hanteren prijs in de plaats wordt gesteld van de prijs als vermeld in de offerte en of opdrachtbevestiging.
2. Partijen doen voor zover nodig uitdrukkelijk afstand van het recht om de tussen hen bestaande overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden bij een aanpassing van de prijs op de voet van het bepaalde in lid 1 van dit artikel.

Artikel 5: Levertijden
1. Overeengekomen termijnen van levering of dienstverlening zijn nimmer fataal, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen. Bij niet tijdige levering of dienstverlening dient Podologie Tiel schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij Podologie Tiel een redelijke termijn moet worden gegund om alsnog na te komen.
2. Overeengekomen leveringstermijnen of behandeldata kunnen door Podologie Tiel, zonder dat Podologie Tiel daardoor schadeplichtig wordt, in alle gevallen en te allen tijde door een schriftelijke mededeling, gedaan binnen de aanvankelijk of eerdere overeengekomen termijn aan de wederpartij worden gewijzigd. Podologie Tiel is in dat geval verplicht om aan de wederpartij een nieuwe datum van levering of dienstverlening mede te delen.

Artikel 6: Leveranties

1. Leveringen van zaken met een factuurbedrag van boven € 200,00 geschiedt franco huis op één afleveradres van de wederpartij, mits binnen Nederland gelegen. *( voor de Waddeneilanden kan een vooraf overeen te komen toeslag berekend worden)
2. Bij leveringen van zaken met een factuurbedrag van minder dan € 200,00 en of leveringen op meer afleveradressen en of leveringen op een afleveradres, gelegen buiten Nederland, is Podologie Tiel gerechtigd vracht- en administratiekosten aan de wederpartij in rekening te brengen.
3. Dienstverlening, meer in het bijzonder het geven van podologische-, podoposturale- en/of triggerpointbehandelingen geschiedt vanuit de vestigingsplaats van Podologie Tiel, tenzij anders overeengekomen. Podologie Tiel is gerechtigd voor haar dienstverlening, naar haar keuze, contante- of vooruitbetaling te vragen.

Artikel 7: Aflevering en montage
1. De wederpartij draagt er zorg voor dat de door Podologie Tiel te leveren zaken in ontvangst kunnen worden genomen op de overeengekomen datum en tijdstip en op het overeengekomen afleveradres. Daarbij draagt de wederpartij er zorg voor dat Podologie Tiel vanaf het moment van het aanleveren van de zaken gebruik kan maken van alle aanwezige liften en of anderen transportmiddelen om de zaken op de door de wederpartij aangewezen verdieping te brengen. Bij gebreke van aanwezige liften en of andere transportmiddelen geschiedt aflevering op de begane grond. De wederpartij zal zorg dragen voor het afvoeren van emballage voor rekening van de wederpartij.
2. Indien de wederpartij na opdrachtbevestiging het afleveradres en of de afleverdatum/aflevertijdstip wil wijzigen, dan is Podologie Tiel gerechtigd om alle uit bedoelde wijziging voortvloeiende extra kosten aan de wederpartij door te belasten, waaronder begrepen de kosten van tijdelijke opslag van de te leveren zaken. Bedoelde opslag geschiedt steeds voor rekening en risico van de wederpartij, ongeacht het feit dat de feitelijke levering niet heeft plaatsgevonden.
3. De wederpartij zal onmiddellijk na de aflevering het afgeleverde dienen te controleren. Eventuele manco’s dienen door de wederpartij te worden vermeld op het door de wederpartij te ondertekenen ontvangstbewijs. Dit ontvangstbewijs dient vervolgens aan de door Podologie Tiel ingeschakelde vervoerder te worden overhandigd. Geconstateerde manco’s welke niet op het ontvangstbewijs staan vermeld, zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
4. Voor zover de verplichting van Podologie Tiel bestaat uit dienstverlening is de wederpartij jegens Podologie Tiel gehouden optimale medewerking te verlenen teneinde de dienst af te kunnen nemen.
5. Podologie Tiel behoudt zich het recht voor om in aanvullende voorwaarden, die gehecht zijn aan en onderdeel uitmaken van de offerte, wijzigingen in de wijze van transport en de daaraan verbonden kosten ten laste van de wederpartij op te nemen.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Podologie Tiel geleverde zaken worden geleverd onder eigendomsvoorbehoud. De eigendom van genoemde zaken gaat eerst op de wederpartij over zodra alle vorderingen van Podologie Tiel, inclusief rente en kosten –ook die wegens enig tekortschieten door de wederpartij- uit hoofde van bestaande en toekomstige overeenkomsten, alsmede alle vorderingen wegens krachtens zodanige overeenkomsten verrichte of te verrichten werkzaamheden, integraal zijn betaald.
2. De wederpartij verplicht zich jegens Podologie Tiel om zolang de door Podologie Tiel geleverde zaken niet in eigendom op de wederpartij zijn overgegaan, de zaken niet te vervreemden, in bruikleen te geven, met enig recht te bezwaren of anderszins buiten de invloedsfeer van de wederpartij te brengen.

Artikel 9: Zekerheid
1. Podologie Tiel is gerechtigd om van de wederpartij te verlangen dat deze genoegzame zekerheid stelt met betrekking tot de nakoming van de uit de met de wederpartij te sluiten overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen.
2. Podologie Tiel is gerechtigd om van de wederpartij vooraf gehele of gedeeltelijke betaling van het te factureren bedrag te verlangen.

Artikel 10: Annulering
1. Podologie Tiel is gerechtigd tot het annuleren van de met de wederpartij gesloten overeenkomst indien deze niet de door Podologie Tiel verlangde zekerheid verschaft en of niet voldoet aan een door Podologie Tiel verlangde voorafgaande betaling. Een dergelijke annulering leidt niet tot enige schadeplichtigheid aan de zijde van Podologie Tiel.
2. Indien de wederpartij een aan Podologie Tiel verstrekte opdracht wenst te annuleren, dan is de wederpartij aan Podologie Tiel verschuldigd een bedrag ter grootte van 25% van het voor die opdracht door Podologie Tiel te factureren bedrag, met een minimum van € 225,00
3. Wanneer de wederpartij geen gebruik maakt van de overeengekomen dienstverlening, is zij niettemin gehouden tot betaling van het gehele, met die dienstverlening genoemde bedrag, indien zij niet tenminste vijf werkdagen voorafgaande aan die dienstverlening Podologie Tiel daarvan op de hoogte heeft gesteld.

Artikel 10a: Herroepingsrecht (koop of afstand) volgens Consumentenwet 13 juni 2014
De termijn om van een bestelde- en betaalde order af te zien is 14 kalenderdagen. De herroepingstermijn gaat pas in na ontvangst van de producten. Indien de order(s) uit meerdere producten bestaat dan gaat de termijn pas in na de levering van het laatste product. Nadat de wederpartij heeft aangegeven van de koop af te zien heeft de wederpartij maximaal 14 kalenderdagen de tijd om de producten te retourneren. De wederpartij mag de levering ook zonder melding terugsturen, mits hij aan het pakket een schriftelijke verklaring toevoegt.Podologie Tiel zorgt binnen 14 kalenderdagen na de ontbinding dat de wederpartij alle aan Podologie Tiel betaalde bedragen (inclusief orderkosten) zal terugbetalen.

De verzendkosten van de retournering zijn voor rekening van de wederpartij. Indien een of meerdere artikelen (ernstig) beschadigd geretourneerd worden, wordt bij de wederpartij gemaakte kosten voor herstel/vervanging in rekening gebracht. Geopende- en/of (deels) gebruikte c.q. consumeerde artikelen worden niet retourgenomen en niet vergoed. Het herroepingsrecht (koop op afstand) zoals in dit artikel genoemd is uitsluitend van toepassing bij standaard producten en bij transacties tussen Podologie Tiel en particuliere consumenten.Transacties tussen Podologie Tiel en consumenten waarbij op maat en/of specifiek geproduceerde artikelen/producten worden geleverd zijn uitgesloten van de in dit artikel (10a) genoemde voorwaarden. Transacties tussen Podologie Tiel en ondernemingen (Business to Business) zijn eveneens uitgesloten van de in dit artikel (10a) genoemde voorwaarden.

Artikel 11: Betaling
1. De betalingstermijn van de door Podologie Tiel gezonden facturen bedraagt 14 kalenderdagen netto.
2. Bij overschrijding van deze betalingstermijn is de wederpartij zonder dat er een nadere ingebrekestelling is vereist, aan Podologie Tiel een boeterente per maand verschuldigd gelijk aan de alsdan geldende wettelijke handelsrente, verhoogd c.q. te verhogen met 2%, te berekenen over het verschuldigde en nog openstaande bedrag. Bij de berekening van de alsdan verschuldigde boeterente wordt een gedeelte van een maand als een gehele maand beschouwd. Daarnaast is de wederpartij aan Podologie Tiel verschuldigd de gemaakte en nog te maken incassokosten, die (minimaal) 15% van het verschuldigde en nog openstaande bedrag bedragen, nog te vermeerderen met omzetbelasting en door derden, zoals de gerechtsdeurwaarder, in rekening gebracht kosten, met een minimum van € 500,00.
3. Alle betalingen door een wederpartij aan Podologie Tiel worden allereerst toegerekend aan kosten, vervolgens aan rente en vervolgens aan de oudste openstaande factuur.
4. De wederpartij kan zich nimmer beroepen op enig recht tot schuldvergelijking en / of verrekening als reden voor opschorting van de op hem / haar rustende betalingsverplichting.

Artikel 12: Overmacht
1. Als overmacht worden onder meer beschouwd staking en of ziekte van werknemers van Podologie Tiel, toerekenbare tekortkoming in de nakoming door en of overmacht aan de zijde van leveranciers van Podologie Tiel, vervoerders of andere derden die bij de overeenkomst zijn betrokken, stagnatie in het verkeer, natuurgeweld, oorlog en of mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand en andere ongevallen in het bedrijf van Podologie Tiel, een en ander voor zover als gevolg van deze omstandigheden(verdere) uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet van Podologie Tiel kan worden verlangd.
2. In geval van overmacht in de zin van dit artikel is Podologie Tiel gerechtigd om zonder enige schadeplichtigheid jegens de wederpartij, de overeengekomen leveringstermijn te overschrijden met de duur van de overmacht, danwel een nieuwe datum voor de dienstverlening te bepalen.

Artikel 13: Garantie
1. De garantie met betrekking tot de door Podologie Tiel geleverde zaken bedraagt één jaar, gerekend vanaf de datum van levering, behoudens schriftelijke afwijking. De garantie geldt bij normaal gebruik en onderhoud en strekt zich niet uit tot normale slijtage.
2. De hiervoor onder 1 bedoelde garantie is alleen van toepassing op door Podologie Tiel geleverde zaken, indien en voor zover die niet door middel van natrekking, vermenging of zaaksvorming tot andere en / of nieuwe zaak (ver)worden.
3. De wederpartij verplicht zich om bij het constateren van gebreken in de geleverde zaken, welke leiden tot het inroepen van de garantie, onverwijld Podologie Tiel schriftelijk hiervan in kennis te stellen. Niet tijdig gedane reclames door de wederpartij kunnen leiden tot het vervallen van de garantieverplichting.
4. Indien en voor zover Podologie Tiel natuurproducten levert, kunnen deze – onder andere – kleurverschillen of (natuurlijke) afwijkingen in de structuur bevatten, die uitdrukkelijk niet te beschouwen zijn als gebreken en daarom niet onder het bereik van de garantie vallen.
5. Dienstverlening door Podologie Tiel is een inspanningsverplichting. Podologie Tiel garandeert dat zij zich zo goed mogelijk, als in redelijkheid van haar verwacht mag worden, zal inspannen de dienst naar behoren te verrichten.

Artikel 14: Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van Podologie Tiel voor schade door gebreken van de geleverde zaken en of de wijze waarop Podologie Tiel haar diensten heeft verricht, is uitdrukkelijk beperkt tot maximum het netto factuurbedrag van de levering en of de dienst. Overige directe of indirecte schade, waaronder begrepen schade aan derden of gederfde winst, wordt nimmer door Podologie Tiel vergoed.
2. Podologie Tiel is niet aansprakelijk voor enige schade aan de eigendommen van de wederpartij, ontstaan tijdens het afleveren en of het monteren van door Podologie Tiel geleverde zaken, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Podologie Tiel of door Podologie Tiel ingeschakelde derden.
3. Ingeval van aflevering en montage van de geleverde zaken door Podologie Tiel verplicht de wederpartij zich om tijdig alle relevante informatie te verstrekken aan Podologie Tiel en aan de door Podologie Tiel ingeschakelde (hulp)personen, die noodzakelijk is voor een correcte en zorgvuldige uitvoering van de opdracht. Schending van deze op de wederpartij rustende informatieplicht ontslaat Podologie Tiel van alle aansprakelijkheid. Podologie Tiel verplicht zich en beperkt zich in zoverre tot de controle op juistheid (en niet volledigheid) van de door de weder partij ter beschikking gestelde en aangeleverde informatie.
4. Podologie Tiel is niet gehouden tot vergoeding van enige schade als gevolg van door haar foutief uitgevoerde podologisch- podoposturaal- en/of triggerpointbehandeling tenzij haar terzake grove schuld of opzet verweten kan worden. In ieder geval is Podologie Tiel niet gehouden tot vergoeding van een hogere schade dan die door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering zal worden toegekend. Voor zover een dergelijke verzekering niet rechtsgeldig blijkt te zijn afgesloten en/of is geroyeerd, kan Podologie Tiel niet worden gehouden tot vergoeding van een hogere schade dan een gemiddelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering in soortgelijke gevallen uitkeert.

Artikel 15: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op alle overeenkomsten tussen Podologie Tiel en de wederpartij is het Nederlandse recht van toepassing. De Convention on the Internationale Sale of Goods (het – kortgezegd – Weens Koopverdrag) is niet van toepassing. Op de gevolgen van een overeenkomst tussen Podologie Tiel en de wederpartij zijn enkel en alleen de bepalingen van Boek 7 Titel 1 BW van toepassing.
2. In geval van geschillen, die tussen Podologie Tiel en de wederpartij ontstaan en voortvloeien uit de aangegane overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation conform het daartoe strekkende reglement van de Stichting Nederland Mediation Instituut te Rotterdam, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de mediation. De mediation wordt bij voorkeur uitgevoerd door partijen gezamenlijk te benoemen (NMI-)mediator. De daaraan verbonden kosten worden door beide partijen ieder bij helfte gedragen.
3. Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van mediation, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter c.q. de Rechtbank te Arnhem.